Wettelijke vermeldingen

Wettelijke vermeldingen

De website www.utah-beach.com is eigendom van het gemeentehuis van Sainte-Marie-du-Mont.

Contactgegevens van de uitgever van de website

Musée du Débarquement Utah Beach
50480 Sainte-Marie-du-Mont
Telefoon: 00332 33 71 53 35
Fax: 00332 33 71 92 36
E-mail : musee@utah-beach.com

Persoon verantwoordelijk voor de openbaarmaking van de website:

de heer Henri MILET, burgemeester van Sainte-Marie-du-Mont

Persoon verantwoordelijk voor de updates van de site

Séverine LETOURNEUR en Véronique BAUGIN

Contactgegevens van de hos

Ontwerp van de website

Bescherming persoonlijke levenssfeer

Wij wijzen u op uw recht van toegang, van wijziging, van correctie en van verwijdering van gegevens die u betreffen (artikel 34 van de wet “Informatique et libertés” [Bescherming persoonlijke levenssfeer] van 6 januari 1978).

Om dit recht uit te oefenen gelieve u contact op te nemen met het gemeentehuis van Sainte-Marie-du-Mont.

Verzamelen van persoonsgegevens en cookies

Onze servers zijn niet zodanig geconfigureerd dat zij persoonsgegevens verzamelen over de bezoekers van de site anders dan de volgende technische gegevens: herkomst van de verbindingen (providers), IP-adres, type en versie van de gebruikte internetbrowser. Wij bewaren geen e-mailadres van bezoekers als deze het ons niet zelf doorgeven.

De verkeersgegevens en de cookiebestanden die wij op uw computer zetten zijn uitsluitend bedoeld om bezoekfrequentie van onze informatieve pagina’s te analyseren teneinde de inhoud hiervan te verbeteren. Gegevens die betrekking hebben op het surfen van de bezoekers worden niet op naam gebruikt. Het betreft gecombineerde statistische gegevens die ons inzicht geven in de meest en de minst populaire pagina’s, de voorkeursrouten, de activiteitenniveaus per weekdag en per uur van de dag, de meest voorkomende fouten van de klanten of de server.

Wij herinneren u eraan dat uw browser u de mogelijkheid biedt het plaatsen van cookies op uw computer te blokkeren.

Intellectueel eigendom en reproductierecht

Deze gehele website valt onder de Franse en internationale wetgeving voor het auteursrecht en intellectueel eigendom. Alle rechten van reproductie zijn voorbehouden met inbegrip van de documenten die gedownload kunnen worden en iconografische en fotografische afbeeldingen.

Iedere overname en/of verveelvoudiging en/of geheel of gedeeltelijk commercieel gebruik van deze site, op welke wijze dan ook, zonder nadrukkelijke voorafgaande toestemming van het gemeentehuis van Sainte-Marie-du-Mont is verboden en een vorm van namaak in de zin van de artikelen L 335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectueel Eigendom.

In afwijking van voorgaande bepalingen en met name indien sprake is van een educatief doel, is het kopiëren van de teksten van deze site op papier toegestaan onder voorbehoud van naleving van de volgende drie voorwaarden:

– kosteloze verspreiding,

– respect voor de integriteit van de gekopieerde documenten door geen wijziging of verandering van welke aard dan ook aan te brengen, naleving van de auteursrechtwetgeving,

– duidelijke en leesbare bronvermelding met expliciete vermelding van het internetadres van de site.

In de site opgenomen hyperlinks die doorverbinden met andere sites en/of persoonlijke pagina’s en meer in het algemeen met alle op internet aanwezige bronnen kunnen op geen enkele manier onder de verantwoordelijkheid vallen van de gemeente van Sainte-Marie-du-Mont.

Het vergaren van gegevens op naam om toe te voegen aan databases, bij voorbeeld voor commerciële of reclamedoeleinden, is verboden.

Berichtenverkeer en verzending van elektronische post

Berichten die u verzendt via internet kunnen op het net worden onderschept. De vertrouwelijkheid ervan kan niet voor honderd procent worden gegarandeerd. Vermeld daarom geen overbodige persoonlijke of gevoelige informatie in uw e‑mailberichten.

Algemene waarschuwing

Het gemeentehuis van Sainte-Marie-du-Mont doet al het mogelijke om de bezoekers een kwalitatief hoogwaardige site te bieden. Ondanks alle zorg en aandacht kunnen er echter toch onjuistheden, nog niet ingevoerde updates of tikfouten in voorkomen.

Wij danken alle gebruikers van de site bij voorbaat voor het doorgeven van mogelijke omissies, fouten of correcties via een e-mail gericht aan webmestre@utah-beach.com

Verbindingen met www.utah-beach.com

Het is u toegestaan zonder voorafgaande toestemming, vanuit een andere site een doorklikmogelijkheid te maken naar www.utah-beach.com. Wij danken u echter bij voorbaat dat u ons op de hoogte stelt van de verbinding die u heeft gemaakt via een e-mail aan: webmestre@utah-beach.com